6 meto amthiaus neuroze

Mes praleidþiame laikà tamsiu laiku, kad norëtume, kad mes bûtume nuolat prieinami. Bûtinybë reikalauja nuolatinio árodymo, kad mes nesame maþesni uþ kitus ir kad mes ne maþiau nei kiti. Tokia rasë sukelia þmoniø fobijà, sukelia neurozæ ir kartais depresijà. Èia gali padëti psichologas Krokuva, kuris yra aukðtas specialistas.

Verta paminëti paslaugà, nes neapdorota fobija, neurozë ar depresija ne visuomet prasidës vieni. Psichologo pagalba yra labai reikalinga, kai negalime vieni. Mes ne visada siekiame pagalbos. Mes daþnai gëdomës dël draugø korteliø reakcijø. Ir mes bijo liesti liûdnai þenklà. Taèiau atsiþvelgiant á antrojo nuomonæ, tai nëra ádomi procedûra. Mes jauèiame nepatogumus tuo paèiu ir mes norëtume tai lengvai atsikratyti. Mes padësime psichologams - lengvam gydytojui didesniuose miestuose, daugelis specialistø ten atlieka operacijas ir siûlo tiesioginá aptarnavimà tiems, kurie nori. Specialistas arba psichologas turi reikiamà kvalifikacijà, kurià patvirtina reikalingi dokumentai. Taèiau jis suteikia jam teisæ teikti psichologines paslaugas ir atlikti diagnozes, taip pat sprendimà & nbsp; Kai mums reikia psichologinës pagalbos arba atitinkamo psichologo iðduodamo paþymëjimo, verta pasiduoti privaèiam arba kompensuoti ið nfz spintos, o psichologas ne visada turi teisæ iðduoti receptus. Jei reikia, po recepto turësime kreiptis á psichiatrà. Psichologui galime kreiptis tik á patarimus kasdieniø problemø mintyse. Psichologas gali egzistuoti kaip asmuo, kuris atlieka psichologinæ terapijà, kuri yra bûtinybë suprasti darbo bûklæ arba padaryti naujus dalykus konkretaus asmens veikloje. Psichologas gali mëgautis psichoterapijos atlikimu, nes psichologiniai tyrimai didina jo informacijà apie þmogaus psichikà. Taèiau ne kiekvienas psichoterapeutas turi bûti psichologas, nes Lenkijos teisë leidþia visiems turëti psichoterapijà.